תקנון ותנאי שימוש באתר CTC

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.ctc.co.il (להלן: “האתר“) אשר בבעלותה של חברת סי.טי.סי. חברה לסחר אפנים בע”מ, ח.פ. 510860265 (להלן: “החברה“).

אנו לרשותכם בכל שאלה ונשמח לתת מענה גם לפניות הנוגעות להזמנות באתר. בכל שאלה ניתן לפנות בעמוד צור קשר או  בטלפון למספר: 09-9513010 או בדואר אלקטרוני:  [email protected]

  1. כללי

1.1.    תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.2.    כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.

1.3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.4.    שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע לתקנון להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה.

1.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6.    המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7.    השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על-ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  1. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1.    רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים שלהלן:

2.1.1.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2.   באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, אזי המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  1. רכישת מוצרים

3.1.    החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 שלעיל (להלן: “הלקוח”) לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה”).

3.2.    כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות סוג, דגם, וכמות.

3.3.    לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח להירשם, למלא את פרטיו האישיים כמפורט להלן (להלן: “טופס ההזמנה”). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף 3.4 שלהלן. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.

3.4.    מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.5.    בנוסף למידע האמור בסעיף 3.3 שלעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיס אשראי בלבד.

3.6.    מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

3.7.    לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.4-3.3 שלעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על-ידי לחיצה על כפתור “רכישה” (להלן: “ביצוע ההזמנה”). המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 שלהלן.

3.8.    לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”).

3.9.    למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף לתנאים שלהלן:

3.9.1.   אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.9.2.   זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

3.10.    החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

3.11.    החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

3.12.    החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.13.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מעת לעת מבצעים והנחות באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.14.   באם נפלה טעות במחיר המוצר המוצג באתר ו/או בגובה ההנחה ו/או בשימוש בקופונים, תהא החברה רשאית לדחות את ההזמנה ולא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

  1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1.    לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”).

4.2.    לפני ביצוע המשלוח ללקוח תישלח ללקוח הודעת SMS.

4.3.    בכפוף לאמור בסעיף ‎7.7 שלהלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.

4.4.    לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.5.    החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על-אף האמור בסעיף ‎4.3 שלעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך עשרה (10) ימי עסקים.

  1. שירות לקוחות

5.1.    בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים שלהלן:

5.1.1.   בטלפון: 09-9513010, בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09:00;

5.1.2.   בדואר אלקטרוני: [email protected];

5.1.3.   בפייסבוק בעמוד טרק ישראל;

  1. ביטולים והחלפות מוצרים

6.1.    לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו לפי חוק זה (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2.    ביטול הזמנה על-ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

6.2.1.   כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.

6.2.2.   בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

6.3.    ביטול הזמנה על-ידי לקוח לאחר קבלתה אצל הלקוח:

6.3.1.    בהזמנה הכוללת מוצרי מזון ומוצרים אחרים שאינם מוצרי מזון, לא ניתן לבטל את ולהחזיר מוצרי מזון אלו בהיותם מוצרי מזון. אלא את המוצרים שאינם מוצרי מזון.

6.3.2.   בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1. שלעיל, סופקה ההזמנה ללקוח וההזמנה אינה כוללת מוצרי מזון, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר (להלן: “הודעת ביטול”). למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.3.   בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. לעניין זה, חיבור מכונת הקפה לחשמל יחשב כשימוש.

6.3.4.   החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים שלהלן:

6.3.4.1.              הגעה ומסירה במשרדי החברה ברחוב שוהם 9, איזור תעשיה קדימה, בתיאום טלפוני מראש עם שירות הלקוחות;

6.3.4.2.              בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 30 שקלים חדשים. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.3.6.   בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 שלעיל, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, הכל בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

6.3.7.   למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.

6.4.    ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1.     על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, לפי בחירת הלקוח והכל ובכפוף להוראות הדין, כסעד יחיד ללקוח.

6.4.2.     במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות שלהלן:

6.4.2.1.              ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.4.2.2.              הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1. שלעיל את הסכום ששולם על-ידו בעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על-ידו.

6.4.2.3.              ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.    החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1.   לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שאינם מוצרי מזון, שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 09-9513010, בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09:00;

החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג;

6.5.2.   איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה הינו בעלות של 30 שקלים חדשים, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה, שילוח המוצרים החדשים המהווים “החלפה” ישלחו על-ידי החברה מהחברה ללקוח ללא עלות נוספת; החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.5.3.   מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים באתר.

6.6.    ביטול הזמנה על-ידי החברה:

6.6.1.   החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

6.6.1.1.              בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות;

6.6.1.2.              בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים;

6.6.1.3.              בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים;

6.6.1.4.              בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה לפי תקנון זה.

6.6.2.   בכל אחד מהמקרים כאמור תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

6.7.    מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לתקנון, יחולו ההוראות המיטיבות עם הלקוח.

  1. אחריות ושירות

7.1.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2.    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.3.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.4.    החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.5.    בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.6.    בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.7.    על-אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצא באלה; תקלות במערכות המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8.    פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל ולקבל את המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.

7.9.    החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

7.10.    מובהר כי שירות לקוחות החברה יינתן ללקוחות שרכשו מוצרים באתר בלבד. ובכל מקרה לא יינתן שירות כלשהו (לרבות החלפות ו/או החזרות וכיוצא באלה) למוצרים שנרכשו מחוץ לאתר, לרבות מחוץ לישראל, יבוא מקביל וכיוצא באלה.

  1. קניין רוחני

8.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט נוסף אודות המוצרים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשות מפורשת מאת החברה מראש ובכתב.

8.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על-ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.    החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה

8.5.    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.6.    שם החברה, השם  CTCוכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.7.    צלמיות (“אייקונים” – Icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סמלילים (סימני “לוגו” – Logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה לפי הוראות תקנון זה בלבד.

8.8.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי ו/או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר ו/או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

9.      איסוף מידע והשימוש בו

9.1.            השימוש בשירותים, לרבות הגלישה בהם טעונים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים.

9.2.            השימוש בשירותים מתאפשר במצב ‘אורח’.

9.3.            בעת ביצוע רכישה תתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת למשלוח ולחשבונית מספר תעודת זהות ופרטי תשלום.

9.4.            בעת השימוש באתר עשוי להישמר מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת רשימה קניות או הפסקת תהליך קניה באמצע, לחיצה על באנרים וכד).

9.5.            בעת השימוש בשירותים ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות ‘עוגיות (COOKIES) כמפורט בסעיף 3 מטה.

9.6.            דכל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטי תשלום ברכישה), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

9.7.            כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, ויוחזק על ידה.

9.8.            יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב

10.  מטרות ואופן השימוש במידע

10.1.                    המידע שיסופק על ידך ישמש את החברה כדי להתאים לך אישית את חווית הגלישה, הצעות והטבות. אנו נאסוף את המידע גם כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים לך, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך. כמו כן, מידע מסוים יכול וישמש לשם תחזוקת ושיפור השירותים, התכנים המוצגים, פיתוח מוצרים נוספים של החברה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ביצוע מחקרים סטטיסטיים, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

10.2.                    איסוף מספר מזהה (בין אם של אדם פרטי או חברה) נעשה לצורכי אימות תשלום ויישמר במאגר מידע תחת כרטיס הלקוח ותחת פרטי ההזמנה. בהתאם לאמור, מספר מזהה עשוי לשמש את אנשי שירות הלקוחות ואנשי המכירות בכדי לאתר את כרטיס הלקוח במערכת. בנוסף, מספר מזהה יכול שיופיע על גבי חשבונית ו/או קבלה לטובת מסירת ההזמנה ללקוח.

10.3.                    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ’אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, וזאת בכפוף לאישורך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לקבלת מידע כאמור באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.

11.  עוגיות-Cookies

11.1.                    בשירותים נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמתtags, pixels cookies (להלן יחדיו “Cookies ” ו/או ” עוגיות”), לצורך תפעולם השוטף והתקין, לצרכי אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל המשתמש שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך והעברת פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך.

11.2.                    עוגיות, באופן כללי ומתומצת, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך

11.3.                    העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית ב אתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך ועוד. כמו כן, יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים שפתחת וכל פעולה אחרת בהם.

11.4.                    העוגיות עשויות להיות אף מטעם צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב– Google Analytics ,העוזרת להתאים למשתמש את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, ו/או שימוש בכלים של חברתFacebook. למידע נוסף על השימוש ב– Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות, ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:https://policies.google.com/privacy https://www.facebook.com/policies/cookies

11.5.                    אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו. ייתכן כי אף לא תהיה אפשרות להשלים הזמנה באתר. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.

12.  מסירת מידע לצד שלישי

12.1.                    החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברתו:

12.1.1.  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

12.1.2.  לצורך העברתם לספקים חיצוניים של המוצרים ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות שילוח, חברות סליקה לשם ביצוע תשלום, ספקי שירותי ענן וכיוצא באלו;

12.1.3.  במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות והמותרות על פי דין, לשם אספקת השירותים וייעולם;

12.1.4.   בכל מקרה בו תפר את תנאי השירות המצויים באתר, לרבות תקנון האתר, תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות לתנאי השירות ולרבות הפרת הוראות כל דין.

12.1.5.  לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל חובה שבדין או בשל הוראה שהוטלה על החברה בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, או לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה.

12.1.6.   בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.1.7.  במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

12.1.8.  החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

12.1.9.  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

13.  אבטחת מידע

13.1.                    החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לפלטפורמות המציעות את השירותים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.

13.2.                    במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.

13.3.                    תהליך הרכישה באתר ובאפליקציה, לרבות פרטי האשראי שנמסרים ע”י הלקוח, מאובטחים בתקן PCI DDS ומבוצעים ע”י ספק השירות – טרנזילה.

13.4.                    פרטי כרטיס אשראי שנמסרו בהסכמת הלקוח לצורך רכישה נוכחית ו/או עתידית, לא נשמרים במאגרי החברה, אלא באמצע מספר מזהה ייחודי המונפק ע”י החברה הסולקת

יצירת קשר בנושאי פרטיות על- פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או לבקש את מחיקתו בהתאם לעילות הקבועות בחוק – זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אלינו במייל: [email protected]

  1. תנאים נוספים

15.1.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך לכך שבמחוז תל-אביב-יפו.

15.2.    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

העגלה שלי

קטגוריות
guarantee (1)

ציוד רכיבה אפשר למצוא בהרבה חנויות, מהרבה מותגים.
אבל רק כשאתם קונים ציוד רכיבה של Bontrager,
תוכלו לנסות אותו חודש בשטח או בכביש,
ואם לא תתחברו – תוכלו להחליפו בחנות במוצר Bontrager אחר.
בלי שאלות ועם חיוך.

Bontrager logo

לסגירה ניתן ללחוץ על מקש Enter או ESC

דילוג לתוכן