תקנון מועדון לקוחות טרק ישראל

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת חנויות האופניים "טרק ישראל".
 2. רשת חנויות האופניים "טרק ישראל" (להלן: "הרשת") שומרת לעצמה את הזכות להגדיר מפעם לפעם קריטריונים לקבלת חברים למועדון ו/או לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, או לבטל את מועדון הלקוחות לפי שיקולה ותוך שמירה על זכויות החברים הפעילים בה.
 3. חבר מועדון נחשב רק מי שיעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשת ו/או שנקבעו מעת לעת על ידה על פי שיקול דעתה.
 1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הלקוחות הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה , מספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, תאריך וחתימה על טופס ההצטרפות, הכולל הסכמת החבר לקבלת דברי פרסומת באמצעות מסרונים (SMS), דוא"ל, ושיחות טלפון אישיות או מוקלטות.
 2. החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את הרשת אודות כל שינוי בפרטים אלו.
 3. יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה אחריותו של החבר בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 4. בהצטרפות למועדון מסכים כל חבר להיכלל במאגר המידע הראשי של הרשת. פרטי החברים במועדון נועדו לשימוש הרשת בלבד לצורך שמירת קשר וקידום מכירות. (יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהרשת ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים).
 5. חבר שחתם על טופס ההרשמה למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר בחנויות טרק ישראל בנוגע לרכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הרשת, אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות.
 1. במידה וחבר מועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, רשאי הוא לדרוש בכתב כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסרו לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהרשת בכתב להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרשת תהייה רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר, בשל אי עמידתו בתנאי המועדון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, לפי שיקול דעתה של הרשת.
 3. תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות,  את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

הצטרפות כחבר במועדון

 1. אדם אשר מלאו לו 18 שנים רשאי להצטרף למועדון הלקוחות "טרק ישראל". כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים או יותר כחבר מועדון). הרשת שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.
 2. חבר מועדון – אדם אשר שילם את דמי החברות למועדון (בהתאם לטבלה הרצ"ב, להלן – "דמי חברות") ואשר מילא את טופס ההרשמה למועדון במלואו וכרטיס המועדון שהונפק לו הינו בר תוקף  – הינו חבר המועדון (להלן: "החבר" ).
 3. תשלום דמי החברות יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המקובל ברשת "טרק ישראל".
 4. תוקף החברות במועדון הינו 12 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (להלן: "תקופת החברות"). לאחר תום תקופת החברות החבר יכול להאריך את תקופת החברות ל-12 חודשים נוספים, בכפוף לתשלום דמי החברות המלאים שיונהגו באותה העת.
 5. דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
 6. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה .

 

הטבות

 1. מועדון הלקוחות "טרק ישראל" כולל שלושה סוגים של חברויות דהיינו, שלושה סוגים של כרטיסי חבר שונים. להלן פירוט ההטבות בהתאם לכל סוג חברות:
סוג כרטיס טרק ישראל זהב פלטינום
עלות הצטרפות ללא עלות 150 ₪ 500 ₪
תוקף 24 חודשים 12 חודשים 12 חודשים
הטבות
 • ניוזלטר
 • מבצעים מיוחדים לחברי מועדון
 • אירועים מיוחדים לחברי מועדון
 • ניוזלטר
 • מבצעים מיוחדים לחברי מועדון
 • אירועים מיוחדים לחברי מועדון
 • 10% הנחה ברכישות ברשת
 • ניוזלטר
 • מבצעים מיוחדים לחברי מועדון
 • אירועים מיוחדים לחברי מועדון
 • 15% הנחה על רכישת אופניים
 • 10%-20% הנחה על רכישת אביזרים
 • 7% הנחה בהזמנת אופני PROJECT 1
 1. אין כפל מבצעים והנחות. ההנחות להן זכאים חברי המועדון אינן חלות על מבצעים ייחודיים לחברי המועדון או על מבצעים המוצעים לקהל הרחב בחנויות. כלומר, במידה ונערך מבצע לחברי מועדון בלבד או מבצע לקהל הרחב, לא תינתן בנוסף למבצע זה הנחת החברות הקבועה. בכל מקרה, תינתן לחבר המועדון ההנחה הגבוהה מביניהן.
 2. לא תינתן הנחת מועדון ברכישת אופניים משומשים!
 3. בעסקת "טרייד אין" – הנחת מועדון תינתן על יתרת התשלום לאחר זיכוי האופניים המשומשים.

השימוש בכרטיס

 1. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. יש להציג תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס המועדון.
 2. הכרטיס מוגבל ללקוחות פרטיים בלבד.
 3. השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה. האחריות על שמירת כרטיסי המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן או גניבת הכרטיס.
 4. במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החבר, על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות או לאחד מסניפי הרשת והנהלת המועדון תנפיק לחבר כרטיס חלופי. כל חבר מועדון זכאי להנפקת כרטיס נוסף פעם אחת בשנת החברות. במידה וחבר יפנה בבקשה להנפקת כרטיס חבר יותר מפעם אחת בשנה, יהיה עליו לשלם עבור הנפקת הכרטיס הנוסף סך של 10 ש"ח. הנהלת המועדון רשאית לשנות את עלות הנפקת הכרטיס ו/או את תנאי הנפקתו.
 5. למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, ולא ניתן לשלם באמצעותו.

ביטול החברות / סיום חברות

 1. כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. בתוך 30 ימים מקבלת הודעתו זו, תבוטל חברותו. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש, אשר לא נעשה בה כל שימוש והיא באריזתה המקורית. כמו כן, בלבד שלא עשה החבר כל שימוש בכרטיס המועדון לקבלת הטבות בתקופה זו. במידה ועשה שימוש כאמור, יקוזזו שווי הטבות אלה מדמי החבר ששילם ויוחזר לחבר המועדון חלקם היחסי, כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם.
 2. במידה וביטל החבר את חברותו לאחר 14 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.
 3. הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון, בהודעה של 7 ימים מראש, ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון.
 4. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר להנהלת המועדון באופן מיידי.

סיום פעילות המועדון

 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום, שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה עד סוף החודש הקלנדרי בו הוחלט על סיום פעילות מועדון הלקוחות.

שונות

 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסויימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
 6. בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות ניתן לפנות לחנות בה התבצעה ההצטרפות למועדון או להנהלת המועדון בכתובת המייל: [email protected]

עודכן אוקטובר 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 1: הנחה חריגה למוצרים בחנויות הרשת

חברי מועדון פלטינום ייהנו מ-20% הנחה על אביזרים וחלקי חילוף המיובאים ע"י חברת סי.טי.סי, למעט פריטים שאינם מיובאים ע"י חברת סי.טי.סי ומקורם בספקים חיצוניים.

רשימת הספקים עם המותגים הרלוונטיים:

 • חברת אגנטק בע"מ: משקפי שמש OAKLEY, שעוני דופק POLAR;
 • חברת ד.א.א. שיווק ספורט בע"מ: חלקי SHIMANO, טריינרים CYCLEOPS, מנשאים לרכב SARIS, חטיפי אנרגיה ותוספים POWERBAR;
 • חברת און טרגט בע"מ: חטיפי אנרגיה ותוספים GU, חטיפי אנרגיה ותוספים MULEBAR, חטיפי אנרגיה ותוספים ENERVIT;
 • ענק האופניים בסידן: חלקי SRAM, חלקי AVID;
 • י.ר. שיאנרגיה בע"מ: חטיפי אנרגיה ותוספים CHALLENGE;
 • הרבמד בע"מ: חטיפי אנרגיה ותוספים Q10;
 • ברקום שיווק והפצה בע"מ: מוצרים משלימים לאופניים, התקנים לטלפונים ועוד;

בעבור מוצרים אלה יזכו חברי המועדון ל-10% הנחה בלבד.

רשימת הספקים החיצוניים מתעדכנת מדי פעם על ידי חברת סי.טי.סי ועל ידי הנהלת מועדון הלקוחות ותפורסם בחנויות.

ניווט
Close

עגלת קניות

Close

קטגוריות

ציוד רכיבה אפשר למצוא בהרבה חנויות, מהרבה מותגים.
אבל רק כשאתם קונים ציוד רכיבה של Bontrager,
תוכלו לנסות אותו חודש בשטח או בכביש,
ואם לא תתחברו – תוכלו להחליפו בחנות במוצר Bontrager אחר.
בלי שאלות ועם חיוך.

לסגירה ניתן ללחוץ על מקש Enter או ESC

דילוג לתוכן